Dạy học sinh chống tham nhũng: quá khó

Nội dung phòng chống tham nhũng được đưa vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đã được hai năm. Tuy nhiên, sự lúng túng, mơ hồ trong giảng dạy vấn đề trên là thực trạng chung ở nhiều nhà trường.

<div class="article-body"> <div style="text-align: justify;">Học sinh biết nhiều hơn điều c&oacute; thể dạy, vậy c&oacute; n&ecirc;n n&eacute; tr&aacute;nh những vấn đề nhạy cảm kh&ocirc;ng?</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>N&eacute; tr&aacute;nh 
hay kh&ocirc;ng n&eacute; tr&aacute;nh?</strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">C&ocirc; Trần Thị Thu Hương - trưởng nh&oacute;m gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n thuộc tổ x&atilde; hội Trường THPT Phan Huy Ch&uacute;, H&agrave; Nội - cho biết: một trong những kh&oacute; khăn khi dạy về chủ đề ph&ograve;ng chống tham nhũng l&agrave; phải thận trọng khi chọn lọc c&aacute;c dẫn chứng, c&acirc;u chuyện thực tế để đưa v&agrave;o b&agrave;i học.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&ldquo;Kh&ocirc;ng phải v&igrave; sợ đụng chạm, m&agrave; điều ch&uacute;ng t&ocirc;i lo lắng ch&iacute;nh ở học sinh. V&igrave; khi gi&aacute;o vi&ecirc;n đưa ra những c&acirc;u chuyện li&ecirc;n quan tới h&agrave;nh vi tham nhũng, nếu kh&ocirc;ng thận trọng sẽ khiến c&aacute;c em mất niềm tin, thiếu t&ocirc;n trọng người lớn v&agrave; sẽ phản gi&aacute;o dục. Nhưng nếu n&eacute; tr&aacute;nh hết những c&acirc;u chuyện thực tế th&igrave; sẽ rất kh&oacute; khi dạy về ph&ograve;ng chống tham nhũng&rdquo; - c&ocirc; Hương chia sẻ.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Một gi&aacute;o vi&ecirc;n ở Trường THPT Lương Thế Vinh, H&agrave; Nội kể: &ldquo;Học sinh trung học ở H&agrave; Nội hiện nay biết rất nhiều chuyện tham nhũng từ b&aacute;o ch&iacute;, từ c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội v&agrave; do người lớn kể lại. N&ecirc;n c&oacute; cố &ldquo;t&ocirc; hồng&rdquo; v&agrave;o thực trạng ti&ecirc;u cực của x&atilde; hội th&igrave; c&aacute;c em cũng kh&ocirc;ng tin. M&agrave; kh&ocirc;ng tin th&igrave; c&aacute;c em sẽ coi giờ học l&agrave; thời gian phải chịu đựng việc nghe những điều giả dối&rdquo;.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">C&ocirc; Hương cho biết trong những giờ học gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; lồng gh&eacute;p đề t&agrave;i ph&ograve;ng chống tham nhũng, đ&atilde; c&oacute; nhiều học sinh đứng l&ecirc;n chất vấn c&ocirc; gi&aacute;o, đề nghị c&ocirc; n&oacute;i r&otilde; hơn về những vụ tham nhũng nổi tiếng m&agrave; b&aacute;o ch&iacute; đề cập.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&ldquo;Khi đ&oacute;, t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể n&oacute;i l&agrave; &ldquo;kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave;&rdquo; hoặc n&eacute; tr&aacute;nh kh&ocirc;ng trả lời. Tuy nhi&ecirc;n, khi giải th&iacute;ch hoặc trả lời học sinh th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n đưa v&agrave;o c&acirc;u chuyện những suy nghĩ, b&igrave;nh luận bi quan để ảnh hưởng đến suy nghĩ của c&aacute;c em. Việc n&agrave;y kh&ocirc;ng dễ, đ&ograve;i hỏi gi&aacute;o vi&ecirc;n phải kh&eacute;o l&eacute;o trong nhận định, đ&aacute;nh gi&aacute; vấn đề&rdquo; - c&ocirc; Hương n&oacute;i.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">N&oacute;i về việc giảng dạy nội dung chống tham nhũng, b&agrave; L&ecirc; Thị Hoa - Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh - nhận x&eacute;t: th&aacute;ch thức lớn đối với gi&aacute;o vi&ecirc;n ch&iacute;nh ở chỗ tham nhũng l&agrave; vấn đề rất nhạy cảm, li&ecirc;n quan tới việc thực hiện chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, Nh&agrave; nước. Để giảng dạy về đề t&agrave;i n&agrave;y, gi&aacute;o vi&ecirc;n cũng phải hiểu luật, biết ph&acirc;n t&iacute;ch đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật đang t&aacute;c động v&agrave;o cuộc sống.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&ldquo;Nguồn th&ocirc;ng tin về ph&ograve;ng chống tham nhũng tr&ecirc;n mạng rất nhiều, trong đ&oacute; c&oacute; những t&agrave;i liệu kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thống. Học sinh, sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể dễ d&agrave;ng t&igrave;m thấy c&aacute;c t&agrave;i liệu n&agrave;y. C&aacute;c em sẽ c&oacute; sự so s&aacute;nh, đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; mang băn khoăn của m&igrave;nh chất vấn lại gi&aacute;o vi&ecirc;n về thực trạng tham nhũng, xử l&yacute; vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam. Nếu việc n&agrave;y gi&aacute;o vi&ecirc;n kh&ocirc;ng giải quyết tốt, kh&eacute;o l&eacute;o sẽ khiến học sinh, sinh vi&ecirc;n mất niềm tin, h&igrave;nh th&agrave;nh ở giới trẻ suy nghĩ ti&ecirc;u cực&rdquo; - b&agrave; Hoa b&agrave;y tỏ.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">N&eacute; tr&aacute;nh hay kh&ocirc;ng n&eacute; tr&aacute;nh? Trả lời c&acirc;u hỏi n&agrave;y, c&ocirc; Nguyễn Thị Thu H&agrave; - gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường THCS&amp;THPT Nguyễn Tất Th&agrave;nh, H&agrave; Nội - khẳng định: &ldquo;Đ&atilde; dạy về ph&ograve;ng chống tham nhũng th&igrave; kh&ocirc;ng được ph&eacute;p n&eacute; tr&aacute;nh những c&acirc;u chuyện nhạy cảm đang diễn ra trong x&atilde; hội&rdquo;.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Theo c&ocirc; H&agrave;, c&oacute; kh&aacute; nhiều vụ &aacute;n tham nhũng điển h&igrave;nh đ&atilde; được thảo luận trong tổ bộ m&ocirc;n v&agrave; đưa ra l&agrave;m dẫn chứng cho học sinh. Nhưng c&aacute;c thầy c&ocirc; trong tổ thống nhất ở kh&iacute;a cạnh khai th&aacute;c. V&iacute; dụ ở vụ &aacute;n A, việc tham nhũng, vi phạm ph&aacute;p luật thể hiện ở kh&iacute;a cạnh n&agrave;o? Điều đ&oacute; thể hiện sự thiếu phẩm chất, đạo đức như thế n&agrave;o? B&agrave;i học g&igrave; r&uacute;t ra từ c&acirc;u chuyện đ&oacute;? Học sinh sẽ thảo luận, phản biện v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute;.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&ldquo;Gi&aacute;o vi&ecirc;n hạn chế việc b&igrave;nh phẩm, đưa ra &yacute; kiến chủ quan, v&igrave; như thế l&agrave; &aacute;p đặt, kh&ocirc;ng mang lại những b&agrave;i học bền vững cho học tr&ograve;&rdquo; - c&ocirc; H&agrave; chia sẻ.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>T&agrave;i liệu &iacute;t, tập huấn mơ hồ, thời lượng eo hẹp</strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">C&ocirc; Trần Thị Thu Hương chia sẻ về việc đưa nội dung ph&ograve;ng chống tham nhũng v&agrave;o chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục nh&agrave; trường phổ th&ocirc;ng: &ldquo;Trường t&ocirc;i đ&atilde; thực hiện hai năm rồi, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng được tập huấn về vấn đề n&agrave;y. Nhưng n&oacute;i thật l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n vẫn thấy mơ hồ lắm, v&igrave; thời gian tập huấn ngắn, t&agrave;i liệu &iacute;t, chương tr&igrave;nh kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p d&agrave;nh ri&ecirc;ng một số tiết độc lập cho nội dung n&agrave;y m&agrave; chủ yếu phải lồng gh&eacute;p, t&iacute;ch hợp hoặc t&iacute;nh to&aacute;n phối hợp với gi&aacute;o vi&ecirc;n bộ m&ocirc;n kh&aacute;c để x&acirc;y dựng c&aacute;c chuy&ecirc;n đề, hoạt động ngoại kh&oacute;a&rdquo;.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Về điều n&agrave;y, tại hội nghị sơ kết hai năm thực hiện gi&aacute;o dục ph&ograve;ng chống tham nhũng vừa diễn ra, đại diện một số sở GD-ĐT cũng cho biết thời lượng d&agrave;nh cho nội dung tr&ecirc;n rất eo hẹp, n&ecirc;n kh&oacute; c&oacute; thể đ&aacute;nh gi&aacute; được hiệu quả thực hiện.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&ldquo;Chỉ c&oacute; s&aacute;u tiết dạy trong ba năm, thời gian gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; thể t&iacute;ch hợp nội dung n&agrave;y v&agrave;o c&aacute;c m&ocirc;n học phải t&iacute;nh từng ph&uacute;t. Với thời gian &iacute;t ỏi đ&oacute; chỉ đủ để gợi mở, giải th&iacute;ch cho học sinh hiểu về kh&aacute;i niệm cơ bản th&ocirc;i&rdquo; - đại diện sở GD-ĐT một tỉnh cho biết.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Hiệu trưởng một trường THPT ở TP.HCM cũng nhận x&eacute;t: &ldquo;Thật ra việc thực hiện t&iacute;ch hợp nội dung ph&ograve;ng chống tham nhũng v&agrave;o m&ocirc;n gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n l&agrave; do &yacute; thức của mỗi gi&aacute;o vi&ecirc;n, chứ thật sự việc n&agrave;y chưa được coi trọng. Tr&ecirc;n thực tế c&oacute; đơn vị, gi&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave;m theo kiểu đối ph&oacute; m&agrave; th&ocirc;i. Đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n m&ocirc;n gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n kh&ocirc;ng được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản về luật n&ecirc;n việc truyền tải cho học sinh cũng kh&oacute; trọn vẹn&rdquo;.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>Đ&atilde; c&oacute; những điểm s&aacute;ng</strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Điều n&agrave;y thuộc về những nh&agrave; trường v&agrave; thầy c&ocirc; gi&aacute;o t&acirc;m huyết, gi&agrave;u s&aacute;ng tạo. Ở Trường Nguyễn Tất Th&agrave;nh, H&agrave; Nội, ngo&agrave;i lồng gh&eacute;p v&agrave;o bộ m&ocirc;n gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n, việc gi&aacute;o dục ph&ograve;ng chống tham nhũng c&ograve;n được đưa v&agrave;o c&aacute;c giờ ngoại kh&oacute;a, hoạt động ngo&agrave;i trời, trao đổi nh&oacute;m giữa gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm v&agrave; học sinh, phụ huynh.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i x&acirc;y dựng những t&igrave;nh huống giả định trong giờ học để học sinh đ&oacute;ng vai. V&iacute; dụ tổ chức phi&ecirc;n t&ograve;a giả định, t&aacute;i hiện c&aacute;c t&igrave;nh huống theo h&igrave;nh thức tiểu phẩm. Với c&aacute;ch học như thế, học sinh sẽ kh&ocirc;ng thấy kh&ocirc; khan&rdquo; - c&ocirc; Nguyễn Thị Thu H&agrave; cho biết.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Theo c&ocirc; Trần Thị Thu Hương, tổ bộ m&ocirc;n của trường đ&atilde; trao đổi v&agrave; đưa nội dung gi&aacute;o dục ph&ograve;ng chống tham nhũng v&agrave;o c&aacute;c c&acirc;u chuyện gần gũi với học sinh như ứng xử của gi&aacute;o vi&ecirc;n với phụ huynh, với học sinh, giữa phụ huynh với gi&aacute;o vi&ecirc;n... v&agrave; những ti&ecirc;u cực từng nảy sinh trong c&aacute;c nh&agrave; trường hiện nay...</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">C&ograve;n ở Trường THPT Ph&uacute; Nhuận, TP.HCM, c&ocirc; Phan Thị Thu Hiền - gi&aacute;o vi&ecirc;n m&ocirc;n gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n - cho biết trường đ&atilde; đưa việc gi&aacute;o dục ph&ograve;ng chống tham nhũng v&agrave;o nhiều hoạt động đa dạng... Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động tr&ecirc;n, học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về Luật ph&ograve;ng chống tham nhũng, biết tham nhũng l&agrave; g&igrave;, biểu hiện ra sao, c&aacute;c em c&oacute; th&aacute;i độ ứng xử như thế n&agrave;o trước những h&agrave;nh vi tham nhũng, v&agrave; t&aacute;c hại gh&ecirc; gớm m&agrave; tệ nạn tham nhũng g&acirc;y ra cho x&atilde; hội...</div> <div class="uxde-alert"> <div style="text-align: justify;"><strong>Để việc dạy về ph&ograve;ng chống tham nhũng hiệu quả hơn</strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Thanh tra Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Bộ GD-ĐT cần x&acirc;y dựng một trang web ri&ecirc;ng, chuy&ecirc;n cung cấp nguồn th&ocirc;ng tin v&agrave; t&agrave;i liệu ch&iacute;nh thống về c&aacute;c vụ &aacute;n tham nhũng, gi&uacute;p c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n thuận lợi trong qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, cần bi&ecirc;n soạn th&agrave;nh một b&agrave;i giảng ho&agrave;n chỉnh (giảng dạy trong 2-3 tiết) với c&aacute;c nội dung cơ bản về tham nhũng như: kh&aacute;i niệm, nguy&ecirc;n nh&acirc;n, t&aacute;c hại, biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống, tr&aacute;ch nhiệm của học sinh, sinh vi&ecirc;n... đưa v&agrave;o tiết gi&aacute;o dục địa phương.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>Phan Thị Thu Hiền <em>
</em></strong><em>(gi&aacute;o vi&ecirc;n m&ocirc;n gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n, Trường THPT Ph&uacute; Nhuận, TP.HCM)</em></div> </div> <strong>V.H&agrave; - H.Hương - Tuổi trẻ</strong></div>


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.