TP Móng Cái: Ổn định KT- XH năm 2017 và kế hoạch phát triển năm 2018

Móng Cái Plaza - Ảnh: Internet
TP Móng Cái - thành phố cửa khẩu nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh đóng vai trò quan trọng trong việc giao lưu kinh tế với Trung Quốc và các nước khác trong khu vực qua biên giới phía Bắc Việt Nam.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của tỉnh, Ban chấp hành – Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp, giúp đỡ của các Sở, ban, ngành liên quan, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân với tinh thần đoàn kết cao độ đã thúc đẩy thành phố vượt qua khó khăn đạt được một số kết quả tích cực về kinh tế - xã hội trong năm 2017, từ đó đề ra phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội toàn diện năm 2018.

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được của năm 2016, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Móng Cái năm 2017 (tính đến tháng 10) tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển: Giá trị sản xuất CN tăng 27,2% CK, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 2,3% CK, tổng khách du lịch đến Móng Cái tăng 18,5% so với cùng kỳ, tổng doanh thu vận tải bốc xếp tăng 6,3% CK, tổng sản lượng thủy sản tăng 5,4% KH, tăng 0,5% CK, diện tích sản xuất nông nghiệp tăng 0,5% CK, diện tích trồng rừng tập trung tăng 175,6% CK.

Chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo được duy trì, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được tăng cường kiểm tra, công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm nhận được sự ủng hộ, tham gia hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn.

Công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được phát huy, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng và tăng cường.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế xã hội còn một số mặt hạn chế và thách thức như: Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu còn gặp nhiều khó khăn do chính sách biên mậu thiếu ổn định, diễn biến bất thường của thời tiết, dịch bệnh... tác động, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Nhận định trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, thành phố thống nhất xác định chủ đề công tác năm 2018 là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục đổi mới, tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2018.

Trong đó mục tiêu quan trọng là phải đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn kết chặt chẽ với thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tuy con đường để hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong năm 2018 còn nhiều thách thức song với sự chuẩn bị kiện toàn về mọi mặt, sức mạnh tổng hợp của đoàn thể quần chúng, công tác chỉ đạo sát sao của các tổ chức ban ngành, thành phố Móng Cái sẽ cố gắng phấn đấu đạt và vượt các tiêu chí kinh tế - xã hội đề ra đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

PV.


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.