Hồ sơ hoàn thuế GTGT được giải quyết trong 6 giờ làm việc

Tổng cục thuế có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hồ sơ giải quyết hoàn thuế trên hệ thống quản lý thuế của ngành thuế. Trường hợp Cục thuế đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định, trong thời gian không quá 6 giờ làm việc, Tổng cục thuế thông báo kết quả giám sát hoàn thuế GTGT.
Ngày 15.3, Bộ Tài chính cho biết đã ban hành công văn số 33557/BTC-TCT về việc quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định của pháp luật. Theo công văn này, Bộ Tài chính đã sửa đổi một số quy định về hoàn thuế nhằm giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.
Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6.11.2013 của Bộ Tài chính.
Trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, pháp luật hải quan thì cơ quan thuế áp dụng biện pháp kiểm tra trước hoàn thuế sau.
Việc phê duyệt thay đổi áp dụng hình thức phân loại phải được cập nhật vào hệ thống thông tin nghiệp vụ và phải được thông báo cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật quản lý thuế.
Đối với trường hợp các doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật về thuế, Cục thuế các địa phương lập danh sách đề nghị phê duyệt quyết định hoàn thuế GTGT gửi Tổng cục thuế qua hệ thống điện tử.
Tổng cục thuế có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hồ sơ giải quyết hoàn thuế trên hệ thống quản lý thuế của ngành thuế. Trường hợp Cục thuế đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định, trong thời gian không quá 6 giờ làm việc, Tổng cục thuế thông báo kết quả giám sát hoàn thuế GTGT.
Căn cứ kết quả thông báo của Tổng cục thuế, Cục thuế ban hành quyết định hoàn thuế và tự động cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về người nộp thuế quyết định này.
Thời gian giám sát, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của Tổng cục thuế không tính trong thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế của Cục thuế.
Trong công văn này, Bộ Tài chính đã bỏ quy định đôn đốc doanh nghiệp còn đang nợ tiền thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước phải nộp đủ số thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước còn nợ trước khi giải quyết hoàn thuế.
Phan Diệu

Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.