NHNN lập kế hoạch triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt

Ảnh minh họa
Đây là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30.12.2016 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020, vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành.

Theo đó, để đảm bảo triển khai kịp thời, có hiệu quả và đạt được mục tiêu của Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30.12.2016, NHNN xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, xác định cụ thể các nhiệm vụ, lộ trình, thời hạn hoàn thành và phân công trách nhiệm cho các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch.

Kế hoạch đề ra các nội dung chính bao gồm: Hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế chính sách; Nâng cấp, mở rộng, cấu trúc lại Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS); Xây dựng, phát triển các hệ thống và dịch vụ thanh toán bán lẻ; Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ hành chính công; Đổi mới hệ thống bù trừ và quyết toán chứng khoán; Đổi mới hệ thống thanh quyết toán trên thị trường tiền tệ và ngoại tệ liên ngân hàng; Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thanh toán và chuyển tiền quốc tế; Giám sát và áp dụng các tiêu chuẩn cho các hệ thống thanh toán theo các tiêu chí và chuẩn mực quốc tế; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt; Tăng cường cơ chế phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Thống đốc NHNN yêu cầu, các vụ, cục, đơn vị liên quan thuộc NHNN căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động có kế hoạch tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đề xuất điều chỉnh kịp thời và trước ngày 15.12 hàng năm có báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao gửi Vụ Thanh toán để tổng hợp, báo cáo Thống đốc NHNN.

Vụ Thanh toán tham mưu giúp Thống đốc NHNN triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này; sơ kết, đánh giá định kỳ hàng năm, báo cáo Thống đốc NHNN về tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý; làm đầu mối tổng hợp tình hình chung, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bên cạnh đó, Thống đốc yêu cầu Vụ Tài chính - Kế toán chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách về thanh toán không dùng tiền mặt; nắm bắt tình hình thanh toán trên địa bàn để báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc NHNN theo quy định.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán xây dựng kế hoạch phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của đơn vị mình để tổ chức thực hiện cụ thể, có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch này.

PV


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • LanReply

    05-4-2017 08:44:59

    Nhân TTg nhấn mạnh không để nước ngoài thôn tính doanh nghiệp quan trọng nhạy cảm trong nước. Xin hỏi, ở các nước QH được quyền ngăn cản điều này sao VN không thể? Có lẽ họ cản bằng chính sách tiền tệ, không cho dùng tiền bên ngoài vào? Nếu tự do đưa tiền vào thì nước ngoài có thể mua đứt cả nước VN thì sao? (Rất nhiều doanh nhân đại gia hiện nợ khổng lồ do bán đất thua lỗ sẵn sàng trở thành "bán nước" bán những dự án vị trí nhạy cảm vị trí lợi thế cho nước ngoài, đặc biệt bán cho nước chấp nhận mua VN với giá cao nhất, và họ cũng không vi phạm vì Luật doanh nghiệp cho phép. Rất nguy cơ!)

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.