Chính phủ khuyến khích phát triển các doanh nghiệp khoa học - công nghệ

Ảnh: Internet
Các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi quản lý được giao có trách nhiệm quan tâm đầu tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học - công nghệ (KH-CN); xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu KH và phát triển CN; khuyến khích phát triển doanh nghiệp KH-CN đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30.5.2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về phát triển KH-CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Có 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đầu tư, tài chính và doanh nghiệp, bảo đảm đồng bộ với các quy định pháp luật về KH-CN; Tái cơ cấu các chương trình KH-CN quốc gia, nâng cao năng lực ứng dụng KH-CN; Phát triển tiềm lực KH-CN; Tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh thị trường KH-CN và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH-CN.

Trong đó, về nhiệm vụ phát triển tiềm lực KH-CN, các bộ ngành, địa phương trong phạm vi quản lý được giao, có trách nhiệm quan tâm đầu tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH-CN; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu KH và phát triển CN; khuyến khích phát triển doanh nghiệp KH-CN đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ KH-CN chủ trì, phối hợp với các bộ ngành có liên quan triển khai thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH-CN và chính sách thu hút cá nhân hoạt động KH-CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH-CN tại Việt Nam.

Xây dựng và triển khai chính sách khuyến khích, thúc đẩy gắn kết viện, trường với doanh nghiệp đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào phục vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng các quy chuẩn về đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học phù hợp thông lệ quốc tế.

Với nhiệm vụ tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh thi trường KH-CN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bản kế hoạch nêu rõ Bộ KH-CN chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương có liên quan đề xuất chương trình phát triển thị trường KH-CN. Thúc đẩy sự liên thông của thị trường KH-CN với thị trường hàng hóa, dịch vụ, thị trường lao động, thị trường vốn; Kết nối các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại các thành phố (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) với trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH-CN ở các địa phương tạo thành mạng lưới thống nhất, toàn diện để hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Tiếp tục hỗ trợ phát triển mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp trong tình hình mới.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH-CN

Các bộ ngành, trong phạm vi quản lý được giao, có trách nhiệm đa dạng hóa đối tác và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH-CN có trọng tâm, trọng điểm, theo lĩnh vực ưu tiên; chú trọng khai thác, chuyển giao CN từ các địa bàn có công nghệ nguồn; gắn kết giữa hợp tác quốc tế về KH-CN với hợp tác quốc tế về kinh tế.

Bộ KH-CN chủ trì, phối hợp với các bộ ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt các hiệp định về KH-CN và đổi mới sáng tạo đã ký, đồng thời ký kết và triển khai các hiệp định, thỏa thuận hợp tác mới theo hướng mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác KH-CN với các đối tác, đặc biệt là các nước đối tác chiến lược, các đối tác quan trọng có trình độ KH-CN tiên tiến, sở hữu CN nguồn; hỗ trợ giao lưu, trao đổi học thuật về KH-CN tầm khu vực và quốc tế.

Vì vậy, bản kế hoạch nêu rõ Bộ KH-CN sẽ là đơn vị chủ trì 6/10 nhiệm vụ; những nhiệm vụ này sẽ có thời gian hoàn thành trong năm 2020 - 2021.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.